Polityka prywatności


Obowiązek informacyjny RODO


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) , Przychodnia lekarzy specjalistów PanMedic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-508) przy Alejach Jerozolimskich 11/19 będąca Administratorem (dalej „Administrator”) Państwa danych osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez e-mail: ido@panmedic.pl 

I. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

1. Świadczenia usług medycznych i wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, w których to podstawa prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c, art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz poszczególne zapisy ustaw regulujących obszar ochrony zdrowia, a w szczególności:
a) ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
b) ustawy o działalności leczniczej
c) ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

W trakcie świadczenia usług medycznych prowadzimy Państwa dokumentację medyczną, w której odnotowywane są informacje dotyczące przebiegu leczenia i Państwa stanu zdrowia.

2. Realizacji ciążących na  Administratorze obowiązków, gdzie

podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy dotyczą:
a) wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych;
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:

a) marketing usług własnych (marketing bezpośredni)
b) potwierdzenia bądź odwołania konsultacji lekarskich;
c) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych usług w oparciu o Państwa potrzeby; optymalizacja procesów obsługi itp.)
d) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
e) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu w niej określonym.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

II. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

III. Okres przechowywania danych

1. Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną.

2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony do końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

IV. Odbiorcy danych

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora ( np. lekarze będący naszymi pracownikami i współpracownikami), innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (np. dostawcom usług informatycznych itp.)

V. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych ;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)


VI. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar UE oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1. W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej.

2. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.