PANMEDIC  sp. z o.o.


Przed pierwszą wizytą u lekarza warto się przygotować i zabrać ze sobą:


 • Kserokopie dokumentacji medycznej (jeśli posiadacie Państwo wcześniejsze wyniki badań, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, opinie psychologiczne, orzeczenia itp.)

 • Listę leków aktualnie zażywanych (również internistycznych itd.)

 • Dowód osobisty (PESEL)

 Przed pierwszą wizytą u dietetyka prosimy przygotować i zabrać ze sobą:


 • spisany swój jadłospis z 3 dni do omówienia na wizycie

 • aktualne badania, jeżeli są, tj. lipidogram, morfologia, glukoza, kwas moczowy, kreatynina


Wykaz aktów prawnych, w których mowa jest o prawach pacjenta


 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510);

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160);

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz.1146, z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.);

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR (Dz. U. 2021 r. Poz.1622);

 • ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 916, z późn. zm.);

 • ustawa z  dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193, z późn. zm.);

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069, z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);

 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824, z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937, z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119, z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860, z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 17 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932).

 • inne

Przepisy prawa się zmieniają, dlatego korzystaj z ich aktualnego źródła.Wizyty odbywają się po wcześniejszej telefonicznej lub osobistej rejestracji w

Przychodni Lekarzy Specjalistów PanMedic Sp. z o.o. (wyłącznie wizyty prywatne)

Al.Jerozolimskie 11/19, parter, lok. 32, 00-508 Warszawa-Śródmieście

Rejestracja tel. +48 22 455 51 85, tel. kom. +48 604 277 633 e-mail: rejestracja@panmedic.pl

Parking płatny podziemny przy ul. Brackiej 9, Dom Handlowy "Vitkac"